=====  ราคาใหม่ เริ่มใช้วันที่ 1 ตุลาคม 2565 =====

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
เนื่องด้วยวัตถุดิบ อาทิ ผลไม้ พืชสมุนไพร และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนวัตถุดิบอื่นๆที่ใช้ในการผลิตสินค้า
มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเราโดยตรงในการผลิตสินค้า
หากการคงราคา โดยการลดปริมาณหรือลดคุณภาพของวัสดุดิบ โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไม่ใช้ทางออกที่ดีสำหรับเราและผู้ใช้สินค้าเป็นแน่
แม้นจะเป็นเรื่องยากได้การตัดสินใจในเรื่องการปรับราคาสินค้า และจำต้องพิจารณาอย่างระมัดระวัง
แต่หากเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐาน  ปริมาณและคุณภาพฯ
เราจำต้องตัดสินใจ... และขออนุญาตลูกค้าในการปรับราคาสินค้าบางรายการ  เพื่อให้เราสามารถดำเนินกิจการได้ต่อไป
ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
ถึงอย่างไรก็ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสินค้าของเรามาโดยตลอด
และขอขอบพระคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านซึ่งเข้าใจในวาระนี้เป็นอย่างสูงค่ะ

...ขอกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะ

ปันกันกรีน.